Natuursteenbanen.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Privacy Statement

Om haar internetsite en de daaraan verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dient Natuursteenbanen.nl in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Natuursteenbanen.nl hanteert een stringent privacybeleid. Wij beschermen de privacy van de gevoelige informatie die u aan ons verstrekt en spannen ons in deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Hieronder zetten wij uiteen welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en wat wij doen om uw privacy te beschermen.
 

Doeleinden registratie gegevens

Wanneer u zich via onze internetsite bij Natuursteenbanen.nl wilt inschrijven, vragen wij u om uw persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden verwerkt teneinde:

  • Het gebruiksgemak van de internetsite van Natuursteenbanen.nl te vergroten en onze dienstverlening te (kunnen) optimaliseren; 
  • De diensten die door Natuursteenbanen.nl via deze internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te (kunnen) voeren; 
  • U te informeren over de diensten van Natuursteenvacatures.nl middels de nieuwsbrief.
     

Hulp bij registratie

Om haar diensten aan u ter beschikking te kunnen stellen geeft u Natuursteenbanen.nl toestemming om gebruik te maken van de registratie van uw persoonsgegevens.
 

Verstrekken gegevens aan derden

Natuursteenbanen.nl registreert uw gegevens t.b.v. haar dienstverlening. Deze dienstverlening is te splitsen in twee hoofdgroepen, te weten 'de vacaturebank' en de 'overige dienstverlening'. Natuursteenbanen.nl verstrekt de door u ingebrachte gegevens niet aan derden als u dat aangeeft bij de invoer van uw gegevens. Bij de 'vacaturebank' bieden wij u de mogelijkheid om uw CV in de database van Natuursteenbanen.nl te plaatsen. Dit kan op verschillende manieren:

  • U plaatst uw CV in onze database zonder dat het vindbaar is voor derden. U kunt dan wel on-line naar een baan solliciteren maar werkgevers hebben geen toegang tot uw gegevens en deze zijn ook niet vindbaar binnen de database van 'ingeschreven kandidaten'. 
  • U plaatst uw CV in onze database voorzien van NAW gegevens en vindbaar in onze database. U kunt dan zelf solliciteren naar een baan en werkgevers kunnen direct ook bij reageren. 
  • U plaatst uw CV in onze database waarbij uw NAW gegevens anoniem worden vermeld in de database. U kunt dan zelf solliciteren naar een baan en werkgevers kunnen via een gecodeerde e-mail contact met u opzoeken. U bepaalt dan zelf of u reageert of niet. 
  • U plaatst uw CV in onze database en als een werkgever uw volledige gegevens wilt inzien ontvangt u hier per e-mail een melding van. Vervolgens kunt u de werkgever toestemming geven om uw gegevens in te zien. 

Natuursteenbanen.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door u verstrekte gegevens door de door haar geselecteerde werkgevers en/of derden, aan wie uw gegevens worden verstrekt nadat u daartoe toestemming heeft gegeven. Natuursteenbanen.nl zal uw gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, CAO, gedragsregels of een rechterlijk bevel.
 

Gebruik van 'cookies'

Om het gebruiksgemak van deze internetsite te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 'cookies'. Een 'cookie' is een klein bestand dat uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u opnieuw bij Natuursteenbanen.nl inlogt, wordt uw computer herkend op basis van de 'cookie'. Indien u niet wilt dat Natuursteenbanen.nl een 'cookie' op uw harde schijf laat installeren, kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van 'cookies' niet accepteert en deze heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van deze internetsite.
 

Beveiliging

Natuursteenbanen.nl heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens. Personen die namens Natuursteenbanen.nl toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
 

Links

Natuursteenbanen.nl bevat een groot aantal links naar andere sites. Natuursteenbanen.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de privacy statement van deze sites. Bij een bezoek aan deze sites adviseren wij u om het privacy statement van deze site door te nemen.
 

Verwijderen gegevens

U kunt op elk moment besluiten uw registratie verwijderen. U kunt dit geheel zelfstandig doen via uw accountgegevens. Eventueel kan dit ook geschieden door contact op te nemen via ons contactformulier of via een e-mailbericht te zenden aan contact@natuursteenbanen.nl met het verzoek uw persoonsgegevens te verwijderen. Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande dit privacystatement en de manier waarop wij uw gegevens registreren, kunt u daarvoor eveneens gebruik maken van voornoemd mailadres.

advertentie